Fundusze i dotacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecnej perspektywie finansowej, w latach 2007 – 2013, dysponuje kwotą ponad 4,1 mld euro, którą przeznacza m. in. na: rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, projekty badawczo-rozwojowe, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecnej perspektywie finansowej, w latach 2007 – 2013, dysponuje kwotą ponad 4,1 mld euro, którą przeznacza m. in. na: rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, projekty badawczo-rozwojowe, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

Środkami na finansowanie nauki dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego według zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U Nr 96, poz. 615). W zakresie kompetencji Ministra pozostają przede wszystkim sprawy dotyczące planu finansowego dotyczącego budżetu nauki, w tym poziomu finansowania:

 • Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • finansowania działalności statutowej jednostek naukowych,
 • finansowania inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej,
 • finansowania inwestycji budowlanych,
 • finansowania współpracy międzynarodowej,
 • finansowanie działalności upowszechniającej naukę,
 • ustanawiania i finansowania specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki.

Środki finansowe na naukę przeznacza się na:

 • strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
 • badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
 • działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
 • inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym;
 • współpracę naukową z zagranicą;
 • zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • działalność upowszechniającą naukę;
 • programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra;
 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
 • stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;
 • finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych.

 

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościNarodowe Centrum Badań RozwojowychNarodowe Centrum Nauki
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55