Narodowe Centrum Badań Rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616).

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udziału młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań. Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

Od 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka NCBiR odpowiada za realizację:

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

  • Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
  • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
  • Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

  • Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
  • Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
  • Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko NCBiR odpowiada za realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki NCBiR odpowiada za realizację:

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

  • Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

NCBiR realizuje także wysokobudżetowe strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, które składają się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

Więcej informacji na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/
 

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościNarodowe Centrum Badań RozwojowychNarodowe Centrum Nauki
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55