Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. do finansowania badań podstawowych (bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie) realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Wnioski o finansowanie składa się wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, w czasie otwarcia naboru wniosków. Wniosek wypełnia się za pośrednictwem systemu OSF oraz dostarcza do NCN w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej.
Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej. NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej.

W ofercie NCN znajduje się obecnie siedem typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców:

OPUS - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
PRELUDIUM - na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
SONATA - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
SONATA BIS - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
HARMONIA - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
MAESTRO - na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców.
SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców.

Więcej na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/
 

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościNarodowe Centrum Badań RozwojowychNarodowe Centrum Nauki
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55