Transfer technologii

Misją UCTTMP jest transfer wiedzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do społeczeństwa oraz wspieranie działań naukowców zmierzających do komercjalizacji wyników badań. Dlatego z szerokiego obszaru działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która obejmuje prace twórcze podejmowane na metodycznych podstawach, w celu powiększenia zasobu wiedzy, Centrum interesują te badania, które mogą być zastosowane w praktyce gospodarczej.

Misją UCTTMP jest transfer wiedzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do społeczeństwa oraz wspieranie działań naukowców zmierzających do komercjalizacji wyników badań. Dlatego z szerokiego obszaru działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która obejmuje prace twórcze podejmowane na metodycznych podstawach, w celu powiększenia zasobu wiedzy, Centrum interesują te badania, które mogą być zastosowane w praktyce gospodarczej.

W tym celu, razem z Działem Obsługi Funduszy Strukturalnych UMP, Centrum wspiera realizowane projekty badawcze, finansowane w ramach programów unijnych i krajowych. Wspólne działania skupiają się między innymi na rozpoznaniu źródła finansowania badań i zasad przyznawania finansowania. Jest to kluczowe dla późniejszego określenia, do kogo należą prawa własności intelektualnej związane z wynikami badań prowadzonych na uczelni. W wielu konkursach w ramach, których przyznawane są środki unijne czy budżetowe na badania, znajduje się informacja, jak mogą zostać użyte wyniki badań i kto jest ich właścicielem.

W większości jednak przypadków patenty są własnością Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, natomiast UCTTMP zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym będzie zarządzać własnością intelektualną Uniwersytetu oraz podpisywać umowy licencyjne w imieniu uczelni. Własność intelektualna nie jest przenoszona z Uniwersytetu do UCTTMP w postaci aportu. Patenty przez cały czas pozostają częścią majątku uczelni. UCTTMP, uczelnia i wynalazca są stroną umowy licencyjnej i czerpią z jej tytułu korzyści majątkowe. Szczegóły regulować będzie regulamin w zakresie komercjalizacji badań, który jest w tej chwili przedmiotem konsultacji.

UCTTMP pomaga w komercjalizacji wiedzy jedynie chętnym naukowcom. Pozostawia im swobodę wyboru i oferuje pomoc i ekspertyzę, nie wymuszając żadnych działań. UCTTMP ma wspierać bowiem naukowców, dlatego nie stosuje żadnego rodzaju systemu represji, ani nie jest stróżem własności intelektualnej uczelni. Tym zajmuje się Menadżerem ds. Komercjalizacji Badań i Ochrony Własności Intelektualnej UMP funkcjonujący w strukturze uczelni. Uczelnia nie nakazuje działań komercjalizacyjnych swoich naukowcom i mogą oni prowadzić badania bez prób ich komercjalizacji.

Wszelkie koszty związane z ochroną własności intelektualnej pokrywa Uczelnia, gdyż liczba patentów krajowych ma wpływ na ocenę parametryczną uczelni. Spółka nie angażuje się w patentowanie krajowe, bo nie przekłada się ono na zysk ekonomiczny.
 

Centrum Transferu TechnologiiDziałalność B+RDo pobrania
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55