Klaster farmaceutyczny

 Konferencją „Możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców branży farmaceutycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zdefiniowanie projektu i ewentualnej współpracy”, która miała miejsce w dniu 6 lipca 2012r., Centrum zainicjowało proces budowania relacji pomiędzy jednostkami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przedsiębiorcami z branży farmaceutycznej i władzami samorządowymi.

Dlaczego Klaster?
Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ujmowana jest współcześnie jako proces, w którym przedsiębiorstwo łączy zgromadzone przez siebie zasoby, a następnie doprowadza do ich transformacji w celu uzyskania i dostarczenia wyróżniającej się i oczekiwanej przez klientów wartości. Organizacja będzie osiągała lepsze wyniki niż konkurenci tylko wtedy, gdy będzie ekonomizować swoje operacje, co oznacza, że będzie dostarczała klientom większą wartość przy danych kosztach lub akceptowaną wartość przy kosztach niższych. Ekonomiczność ta, według Portera, oznacza „wykonywanie podobnych czynności lepiej niż to robią rywale”. Właściwa organizacja działań przedsiębiorstwa, stosowanie nowoczesnej technologii, a także wprowadzanie nowatorskich metod w celu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz eliminacji marnotrawstwa są elementami, które decydują o wartości dodanej każdego przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze, korzystnym rozwiązaniem jest budowanie łańcucha wartości w postaci sieci powiązań pomiędzy dostawcami, zintegrowanymi pionowo lub poziomo.

Pojęcie łańcucha wartości zostało wprowadzone do literatury z zakresu zarządzania w 1985 roku przez Portera. Każde przedsiębiorstwo jest ogniwem szerszego łańcucha wartości gospodarki, ale samo także tworzy wewnętrzny łańcuch wartości. Autor tej koncepcji postrzegał go jako metodę poszukiwania wewnętrznych źródeł przewagi konkurencyjnej, komplementarną wobec znanej „analizy pięciu sił”. Posługując się modelem łańcucha wartości, można w uproszczony sposób przedstawić przedsiębiorstwo jako sekwencję następujących po sobie faz przekształcania surowców, materiałów, zakupionych technologii itd. Fazy te Porter nazwał funkcjami podstawowymi. Aby ich realizacja była możliwa konieczne są działania zarządcze i doradcze, które zostały nazwane funkcjami pomocniczymi. Zintegrowane działanie tych dwóch obszarów oraz ich powiązanie z łańcuchem wartości dostawców i nabywców pozwala na osiągnięcie zysku i rozwój przedsiębiorstwa.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi nie powinna oczywiście ograniczać się jedynie do stanu obecnego. Bardzo istotna jest odpowiednia konsultacja i koordynacja strategii i planów działania poszczególnych instytucji, tak aby wzajemne działania się nie dublowały, ale uzupełniały. W tym kontekście kluczowe jest znalezienie odpowiedniej platformy współpracy lub chociażby konsultacji kierunków rozwoju i działań podejmowanych przez poszczególne instytucje. W zależności od potrzeb taka „platforma” może mieć charakter sformalizowany lub nieformalny.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy otrzymali wyjątkową możliwość na sfinansowanie inwestycji związanej z rozwojem firmy, a także jej unowocześnieniem, tak aby mogli być konkurencyjni zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Obecna perspektywa finansowa 2007 – 2013 kładzie silny nacisk na wdrażanie nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Wysoka kwota środków oferowanych przez UE otwiera szansę na uzyskanie dotacji na wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwach. W ramach tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw szczególnym wsparciem objęte zostały kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, w szczególności klastrów zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym z punktu widzenia całej gospodarki. Ten trend ma się także utrzymać w kolejnym okresie programowania.

Odpowiednia współpraca przedsiębiorstw i koordynatora klastra z instytucjami otoczenia gospodarczego jest o tyle istotna, iż dysponują one zasobami i kompetencjami niedostępnymi dla pojedynczych przedsiębiorstw lub koordynatora i które musieliby dopiero zdobywać. Centrum posiada niezbędne kompetencje oraz zasoby, jakimi powinien dysponować animator klastra, aby móc efektywnie działać, a także spełnia warunki dla pozyskania dofinansowania unijnego. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu posiada odpowiednie zaplecze laboratoryjne jednostek badawczych i infrastrukturę lokalową.

 

 

Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55