Inkubator przedsiębiorczości

 Celem Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu – zwanego dalej Centrum lub UCTTMP - jest wsparcie procesu transferu i komercjalizacji technologii, promocji szeroko rozumianej innowacyjności oraz wszystkich towarzyszących temu procesów. Centrum można i należy traktować także jako inkubator wspomagający powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.

Główną rolą Centrum w zakresie działalności inkubacyjnej będą następujące funkcje:

  • wsparcie uruchomienia i funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • zapewnienie (w miarę aktualnych możliwości infrastrukturalnych) przestrzeni użytkowej niezbędnej w początkowej fazie funkcjonowania działalności gospodarczej,
  • zapewnienie dostępu do mediów i podstawowej obsługi biurowej świadczenie usług (doradczych, finansowych, proinnowacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, środowiskowych), w tym:
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo ekonomiczne,
  • wsparcie w zakresie prowadzenia rachunkowości,
  • wsparcie w zakresie pozyskania finansowania, w tym ze środków UE,
  • organizacja szkoleń,
  • pomoc w zdobywaniu kontaktów biznesowych.


REGULAMIN WEWNĘTRZNY
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.11.2011r.

 

§ 1
Przepisy ogólne


1. Regulamin ma na celu określenie zasad: funkcjonowania Centrum, ochrony mienia UCTTMP, utrzymania bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynku i jego otoczenia oraz zgodnego współżycia lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu to kompleks gospodarczy, którego celem jest wspieranie nowo powstałych firm poprzez dostarczenie odpowiedniej dla ich potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą oraz zapewnienie obsługi biurowej, usług wspierających biznes, oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.
3. UCTTMP jest zarządzany przez Zarząd Spółki.

§ 2
Kryteria przyjmowania do UCTTMP


1. W pierwszej kolejności do UCTTMP przyjmowane są firmy nowe, działające w oparciu o nowe technologie, produkcyjne i/lub usługowe i podejmujące bezpośrednią współpracę z innymi firmami działającymi w UCTTMP, z pierwszeństwem firm utworzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, bądź inne osoby wywodzące się ze społeczności akademickiej.
2. Przez firmy nowe należy rozumieć, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą w UCTTMP lub działające na rynku nie dłużej niż 3 miesiące w momencie uzyskania statusu firmy Inkubatora.

§ 3
Procedura przyjmowania firm do Inkubatora


1. Rozmowa wstępna Kandydata z Pracownikiem Inkubatora, podczas, której:
a. zapoznaje kandydata z zasadami funkcjonowania UCTTMP (regulamin UCTTMP), rodzajem dostępnych lokali i usług, oraz wymogami stawianymi firmom przyjmowanym do Inkubatora;
b. przekazuje formularz wniosku o przyjęcie do Inkubatora.
2. Złożenie wniosku przez Kandydata.
a. Kandydat składa wypełniony formularz wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi w sekretariacie UCTTMP.
b. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
i. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wydany przez właściwy organ, lub aktualny wypis z KRS.
ii. umowę lub statut spółki;
iii. zezwolenie w przypadku działalności wymagającej zezwolenia;
iv. REGON, NIP;
v. Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi ( wszystkie firmy działające dłużej niż 3miesiące)
vi. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS pracodawcy (wszystkie firmy działające dłużej niż 3 miesiące).
c. Rejestracja dokumentów przedłożonych przez kandydata.
d. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
e. Wydanie rekomendacji dla Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku przez Zarząd UCTTMP w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
a. Wydanie opinii przez Zarząd UCTTMP.
b. Określenie warunków szczegółowych umowy najmu.
4. Przyjęcie kandydata do Inkubatora.
a. Na podstawie pozytywnej opinii Zarządu podpisywana jest z kandydatem umowa najmu.
b. Umowa najmu podpisywana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.
c. Wraz z podpisaniem umowy firma otrzymuje status firmy Inkubatora i korzysta z uprawnień wg § 4.
d. Po upływie trzech lat firma traci bezpowrotnie status firmy Inkubatora i uprawnienia z niego wynikające.

§ 4
Uprawnienia firm posiadających status firmy Inkubatora


1. Firma korzysta z preferencyjnych zasad wynajmu lokalu tzn.:
a. Firmom nowym zakładanym przez pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, bądź inne osoby wywodzące się ze społeczności akademickiej, przez okres pierwszych 18 –tu miesięcy przebywania w Inkubatorze, przysługują ulgi w opłatach za wynajem lokalu i płacą one czynsz w wysokości:
i. 30% stawki czynszu przez okres od 1-ego do 3-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie;
ii. 50% stawki czynszu przez okres od 4-ego do 6-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie;
iii. 70% stawki czynszu przez okres od 7-ego do 12-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie;
iv. 90% stawki czynszu przez okres od 13-ego do 18-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie.
b. Firmom nowym utworzonym przez inne osoby, przysługują ulgi w opłatach za wynajem lokalu i płaca one czynsz w wysokości:
i. 70% stawki czynszu przez okres od 1-ego do 6-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie;
ii. 90% stawki czynszu przez okres od 7-ego do 12-ego miesiąca przebywania w UCTTMP włącznie;
2. Firma w okresie trwania umowy może najmować dodatkowe pomieszczenia i odstępować od wynajmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zgodnie z zapisem umowy.
3. Firmy mogą korzystać z programu usług wspierających biznes jak wg § 5.

§ 5
Usługi wspierające biznes


1. UCTTMP oferuje firmom posiadającym status firm Inkubatora, program usług wspierających biznes.
a. usługi bezpłatne:
i. przyjmowanie drobnych przesyłek i listów;
ii. korzystanie z sali konferencyjnej do 5 godzin miesięcznie;
iii. korzystanie z komputera do 10 godzin miesięcznie;
iv. miejsca parkingowe, w miarę posiadanych możliwości;
v. utrzymania porządku placu i dróg wewnętrznych;
b. usługi płatne:
i. usługi sekretarsko – biurowe: kserograficzne, faxowe, oprawa dokumentów, komputerowa edycja tekstów, dostęp do internetu;
ii. wynajem: drobnego sprzętu;
iii. organizacja szkoleń zamkniętych;
2. W przypadku przekroczenia podanych limitów dla usług bezpłatnych, naliczane będą opłaty wg Cennika UCTTMP.
3. Dla usług sekretarsko-biurowych i wynajmu drobnego sprzętu prowadzona jest ewidencja wykonanych usług, rozliczana w okresach miesięcznych.

§ 6
Strategia opłat za wynajem lokali


1. Zarząd UCTTMP ustala wysokość opłat za wynajem określając, wysokość stawki czynsz za wynajem 1m2 dla poszczególnych rodzajów powierzchni do wynajęcia.
2. Wysokość stawki czynszu ustalana jest na okres roczny z uwzględnieniem:
a. podaży i popytu powierzchni wynajmowanej na działalność gospodarczą na rynku lokalnym (z wyłączeniem powierzchni z przeznaczeniem na handel detaliczny);
b. wysokości opłat za wynajem porównywalnych lokali na rynku lokalnym;
c. poziomu inflacji;
d. sytuacji ekonomicznej UCTTMP.
3. Cena za wynajem jest zróżnicowana zależnie od rodzaju wynajmowanej powierzchni.
4. Rodzaje powierzchni do wynajęcia:
a. powierzchnia biurowa;
b. powierzchnia produkcyjno - usługowa;
c. powierzchnia placu.
5. Na każdy metr kwadratowy powierzchni biurowej i produkcyjnej przypada średnio …… m2 powierzchni wspólnej.
6. Przez powierzchnię wspólną rozumie się powierzchnię korytarzy, wiatrołapów i sanitariatów w budynku.
7. Stawka za 1 m2 powierzchni wspólnej wynosi ½ stawki za 1 m2 powierzchni wynajmowanej.
8. Dla powierzchni wynajmowanej wysokość opłat z tytułu wynajmu lokalu stanowi suma czynszu naliczanego za powierzchnię wynajmowaną, i czynszu należnego za używanie powierzchni wspólnej.
9. Stawka dzierżawy terenu wynosi 30 % stawki czynszu dla powierzchni biurowej i produkcyjno - usługowej.
10. Stawka czynszu obejmuje następujące świadczenia: utrzymanie obiektu, drobne naprawy obiektów na zewnątrz i w częściach wspólnie użytkowanych przez firmy Inkubatora, utrzymanie terenu.

§ 7
Zasady wyprowadzania firm z UCTTMP


1. Rozwiązanie umowy z firmą następuje z niżej podanych przyczyn:
a. rażącego naruszenie postanowień regulaminu;
b. powtarzających się przypadków opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wobec UCTTMP;
c. niepodjęcia przez firmę działalności w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy;
d. prowadzenia działalności zagrażającej innym lokatorom lub szkodliwej dla środowiska naturalnego;
e. innych przypadków, określonych w umowie najmu
2. Firma w każdym czasie może wypowiedzieć umowę najmu na warunkach w niej określonych.
3. Zarząd UCTTMP może wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania z płatnościami zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. W przypadku firm, które zalegają z płatnościami za dwa pełne okresy rozliczeniowe, UCTTMP przed wypowiedzeniem Umowy Najmu, może podjąć czynności w postaci, odcięcia dopływu mediów, z których korzysta przedsiębiorca. W takim przypadku UCTTMP informuje właściciela firmy o podjętej decyzji i terminie jej wykonania. Wszystkie koszty związane z odcięciem oraz ponownym podłączeniem mediów pokrywa przedsiębiorca.

§ 8
Przedłużenie okresu przebywania w Inkubatorze


1. Po upływie trzech lat firmy działające w Inkubatorze mają prawo do ubiegania się o status lokatora strategicznego.
2. Status lokatora strategicznego przyznawany jest na wniosek firmy, przez Zarząd UCTTM, na okres trzech lat z możliwością przedłużania na lata następne.
3. Stawka czynszu dla lokatorów strategicznych jest o 10 % wyższa od stawki czynszu dla firm Inkubatora.

§ 9
Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków,
urządzeń i instalacji oraz terenu

1. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu spółka z o.o. zobowiązana jest do:
a. dbania o stan techniczny i sanitarno – porządkowy budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ich otoczenia;
b. utrzymania w należytym stanie instalacji i sprzętu przeciwpożarowego w części wspólnej budynków
2. Najemcy pomieszczeń zobowiązani są do:
a. konserwacji wynajmowanych pomieszczeń oraz dokonywania napraw powierzonego im mienia,
b. w przypadku niemożności wykonania w/w napraw do refundacji kosztów poniesionych przez UCTTMP;
c. oszczędnego zużycia wody, prądu, innych materiałów i urządzeń,
d. użytkowania pomieszczeń w sposób nie powodujący nadmiernych strat ciepła;
e. niezwłocznego zawiadomienia UCTTMP o poważniejszych usterkach budynków i instalacji;
f. przywrócenia stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń do stanu sprzed okresu wynajmu.
3. Zarząd UCTTMP może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od egzekwowania pierwotnego stanu technicznego pomieszczeń, jeżeli jest to zgodne z interesem UCTTMP.
4. Inne regulacje:
a. budynki wraz z instalacjami wewnętrznymi należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Prace przystosowawcze i adaptacyjne w wynajmowanych pomieszczeniach muszą być uzgodnione z Zarządem UCTTMP;
b. Najemcy nie wolno we własnym zakresie wykonywać napraw instalacji elektrycznej – czynności te mogą wykonywać tylko upoważnieni elektrycy po wcześniejszym uzgodnieniu z UCTTMP;
c. każdorazowe przekazanie i oddanie pomieszczenia następuje poprzez spisanie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 10
Przepisy w zakresie higieny i estetyki


1. Utrzymanie porządku na korytarzach i w innych pomieszczeniach ogólnego użytku należy do użytkowników (łącznie z UCTTMP). Wszelkie konsekwencje z nieprawidłowego użytkowania powierzchni wspólnej obciążają najemcę.
2. Celem utrzymania porządku w obrębie Inkubatora Przedsiębiorczości zabronione jest:
a. zaśmiecanie budynków i terenu Inkubatora oraz składowanie śmieci w miejscach innych niż wyznaczony śmietnik;
b. oszpecanie budynków i terenu Inkubatora,
c. zastawiania korytarzy w budynku.
3. Utrzymanie czystości powierzchni wspólnej budynków wynajmujących przez więcej niż jednego najemcę, zapewnia odpłatnie UCTTMP.

§ 11
Przepisy końcowe


1. Zasady korzystania z telefonów regulują oddzielne umowy każdego z najemców z dostawcą usługi.
2. Użytkownicy ponoszą pełne koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, ochrony obiektów i wywozu śmieci zgodnie z zapisami ustalonymi w indywidualnych umowach.
3. Doraźne korzystanie z dróg utwardzonych i innych obiektów otwartych znajdujących się na terenie UCTTMP jest bezpłatne. Stałe użytkowanie w/w terenu wymaga uzgodnienia z Zarządem UCTTMP, co do zasad użytkowania.
4. Zwiększone zapotrzebowanie na media powinno być uzgodnione z Zarządem UCTTMP.
5. Poruszanie się po terenie Centrum odbywa się na podstawie identyfikatorów.
6. Identyfikatory wydawane są przez właścicieli firm, wzór identyfikatora przekazywany do biura UCTTMP.
7. Za zgubienie klucza pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej opłaty za jego dorobienie.
8. Szyldy, reklamy mogą być instalowane tak na budynkach jak i na terenie całego UCTTMP, po otrzymaniu zgody UCTTMP.
9. Najemcy powinni współdziałać z Kierownictwem Centrum we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem pomieszczeń, instalacji, urządzeń i terenu.

 

Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55